Вибір типу і місця розміщення водозабірних споруд

ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЇ

Лекція 3. ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ

Контрольні запитання

1. Які особливості мають системи каналізації?

2. Чому оборотне водопостачання є найбільш доцільним для промис­лових підприємств?

3. З яких елементів складається схема водопостачання населеного пункту з поверхневого джерела?

4. Які схеми каналізації існують?

5. З яких елементів складається схема каналізації населеного пункту?

6. Які схеми каналізації існують?

7. Чому інколи потрібно створювати потрібний напір у внутрішньому водопроводі?

8. Які внутрішні водопроводи існують?

9. З яких елементів складається мережа внутрішньої каналізації?

10. Які існують типи зовнішньої зливової каналізації?

Література: [1, 6, 10, 15, 22, 23].

План

1. Вибір типу і місця розміщення водозабірних споруд.

2. Водозабірні споруди для захоплення поверхневих і підземних вод.

3. Водопровідні насосні станції.

4. Каналізаційні насосні станції.

5. Типи і конструкції водопровідних та каналізаційних труб.

6. Конструкції комунікаційних колекторів і каналів.

7. Конструкції водоприймальних, оглядових, водобійних та зворотних колодязів і камер.

Водозабірна споруда – гідротехнічна споруда, призначена для захоплен­ня і прийому води з джерела водопостачання та подачі її під необхідним напором до споживача або на споруди для очистки води.

Основною вимогою, яку висувають до водозабірних споруд, є забезпечення безперебійної подачі води в потрібній кількості і відповідної якості.

Вибір типу водозабірних споруд визначається комплексом місцевих чинників, до яких належать: умови забору води; вимоги гарантування надійності подачі води; загальна водоносність джерела; величина відбору і вимоги до якості води; морфологічні, геологічні й інші місцеві природні умови; будівельні та експлуатаційні умови.

Місце розташування водоприймача вибирають залежно від призначення водозабору і джерела водопостачання. Воно повинно задовольняти таким вимогам:1. Кількість і якість води повинні відповідати вимогам водоспоживання.

2. Водозабір повинен бути розташований якомога ближче до водоспо­живача з урахуванням забезпечення сприятливих санітарних умов, що виклю­чають можливість забруднення джерела побутовими і промисловими стічни­ми водами.

3. Вибране місце розташування водоприймача повинно відповідати найбільш економічному і надійному технічному рішенню забору води, з урахуванням витрат на створення зон санітарної охорони при господарсько-питному водопостачанні.

4. Топографічні, геологічні, гідрогеологічні і гідрологічні умови повин­ні бути сприятливі для будівництва та експлуатації споруд протягом розра­хункового терміну.

5. Влаштування водозабору повинно бути узгоджене з усіма іншими видами водокористування в даному районі (лісосплав, судноплавство, зро­шення тощо).


5738339364089459.html
5738380531685954.html
    PR.RU™